OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE U THEMELIJE

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u Themeliji („Obavijest“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka kandidata za zapošljavanje („kandidata“) koju provodi THEMELIA d.o.o., Zagreb, Palmotićeva 26 („Themelia“).

Themelia je voditelj obrade osobnih podataka kandidata za zapošljavanje. U ovoj Obavijesti opisujemo tko smo mi, koje kategorije vaših osobnih podataka obrađujemo, kako i u koje svrhe ih obrađujemo, na koji način štitimo vaše osobne podatke te koja prava imate u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka.

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KANDIDATA THEMELIA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE?

Themelia prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka kandidata:

Themelia načelno ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka o kandidatima za zapošljavanje. Međutim, moguće je da će nam neki kandidati u dokumentaciji koju dostavljaju u prijavi za posao dostaviti i neke osobne podatke koji predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka, kao što je npr. fotografija ili napomena da je riječ o osobi s invaliditetom.

U KOJE SVRHE THEMELIA OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE KANDIDATA?

Themelia obrađuje osobne podatke kandidata za zapošljavanje u sljedeće svrhe:

a. radi odabira kandidata kojeg će zaposliti

Osobne podatke kandidata Themelia prvenstveno obrađuje kako bi provjerila ispunjavaju li kandidati sve uvjete za radno mjesto na koje su se prijavili te kako bi eventualno provjerila sposobnosti kandidata putem razgovora za posao. Ovisno o radnom mjestu, razgovor za posao može uključivati provjeru poznavanja stranih jezika, informatičkih vještina ili drugih posebnih znanja i vještina.

Takve provjere omogućavaju Themeliji da zaposli kandidata koji zadovoljava sve uvjete navedene u natječaju te koji je ostvario najbolje rezultate na provedenom razgovoru za posao.

U tu svrhu Themelia obrađuje identifikacijske podatke kandidata, podatke o kvalifikacijama i radnom iskustvu te ostale podatke koji dokazuju da kandidat ispunjava uvjete za predmetno radno mjesto. Themelia može putem razgovora s kandidatom obaviti i provjeru stručnih i drugih radnih sposobnosti kandidata.

U navedenom slučaju Themelia obrađuje osobne podatke kandidata jer je takva obrada nužna kako Themelia poduzela odgovarajuće radnje na zahtjev kandidata prije sklapanja ugovora.

b. radi komuniciranja s kandidatima vezano uz njihovu prijavu za radno mjesto

Ako se kandidat prijavio za radno mjesto u Themeliji, njegove osobne podatke Themelia će koristiti kako bi komunicirala s kandidatom i eventualno ga obavještavala o stanju njegove prijave za radno mjesto. Themelia također može koristiti osobne podatke kandidata kako bi odgovorila na njihove upite.

U tu svrhu Themelia obrađuje identifikacijske podatke kandidata i njegove kontakt podatke.

U navedenom slučaju Themelia obrađuje osobne podatke kandidata jer je takva obrada nužna kako bi Themelia poduzela odgovarajuće radnje na zahtjev kandidata prije sklapanja ugovora.

c. radi eventualnog zasnivanja radnog odnosa s kandidatom

U slučaju da Themelia odluči zaposliti kandidata, osobne podatke kandidata prikupljene tijekom prijave za posao i tijekom samog postupka zapošljavanja Themelia će obraditi kako bi mogla pripremiti i sklopiti s kandidatom ugovor o radu. Nakon sklapanja ugovora o radu, podaci kandidata pohranit će se u evidencijama koje je Themelia dužna voditi o svojim radnicima sukladno propisima o radnim odnosima.

U tu svrhu Themelia prikuplja identifikacijske podatke i kontakt podatke kandidata, te ostale podatke relevantne za zasnivanje radnog odnosa u Themeliji.

U navedenom slučaju Themelia obrađuje osobne podatke kandidata jer je to nužno radi sklapanja i izvršavanja ugovora o radu koji Themelia sklopi s kandidatom te kako bi Themelia poduzela odgovarajuće radnje na zahtjev kandidata prije sklapanja ugovora.

d. radi izvršenja zakonskih obveza Themelije

Ponekad Themelia obrađuje osobne podatke kandidata radi poštivanja zakona i drugih propisa, odnosno radi poštivanja pravnih obveza Themelije kao voditelja obrade. Takve obveze mogu se odnositi na upravljanje ljudskim potencijalima i vođenje odgovarajućih evidencija i sl.

Moguće je da će Themelia na temelju zakona ili drugih propisa biti obvezna osobne podatke kandidata dostaviti drugim državnim i/ili nadzornim tijelima.

U tu svrhu Themelia obrađuje identifikacijske podatke, kontakt podatke, podatke o kvalifikacijama i radnom iskustvu te ostale podatke i dokumente koji dokazuju da kandidat ispunjava uvjete za određeno radno mjesto.

U navedenom slučaju Themelia obrađuje osobne podatke kandidata jer je takva obrada nužna radi poštivanja njezinih pravnih obveza.

KOLIKO DUGO THEMELIA ČUVA OSOBNE PODATKE KANDIDATA?

Osobne podatke kandidata Themelia čuva u razdoblju koliko je potrebno za postizanje gore opisanih svrha, odnosno do odabira kandidata za pojedino radno mjesto i sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom, a najkasnije 30 dana nakon završetka natječaja za posao odnosno sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Ako Themelia ne zaposli kandidata, kandidat može zatražiti da mu Themelia vrati dokumentaciju koju je dostavio tijekom prijave za posao.

Rokovi i druga pravila čuvanja osobnih podataka određeni su u Politici čuvanja osobnih podataka Themelije.

Po proteku vremena potrebnog ili propisanog za obradu osobnih podatka, Themelia će osobne podatke kandidata na siguran način izbrisati ili uništiti.

TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA KANDIDATA?

Pristup osobnim podacima kandidata mogu imati radnici Themelije koji sudjeluju u postupku zapošljavanja i koji imaju ograničena prava pristupa i obrade podataka u svrhe obavljanja poslova njihovog radnog mjesta, osobito oni zaposleni na radnom mjestu direktor.

Radnici koji su ovlašteni na pristup ili drugi način obrade osobnih podataka kandidata dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s obavijestima o obradi podataka, politikama, procedurama i ostalim internim aktima i ugovorom preuzetim obvezama, koji se na njih primjenjuju.

Ako bi to bilo potrebno radi zapošljavanja kandidata u Themeliji ili radi ispunjavanja zakonskih obveza Themelije, osobni podaci kandidata možda će se dostaviti i trećim primateljima, kao što je Hrvatski zavod za zapošljavanje i sl.

KAKO SU ZAŠTIĆENI OSOBNI PODACI KANDIDATA?

Kako bi zaštitila osobne podatke kandidata, Themelia poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka.

To uključuje i zahtjev prema Themelijinim pružateljima usluga da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka kandidata.

U svom poslovanju Themelia je implementirala tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka kandidata od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.

KOJA SU PRAVA KANDIDATA I KAKO SE MOGU OSTVARITI?

U okviru zaštite osobnih podataka kandidati imaju sljedeća prava:

a. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;

b. pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;

c. pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste danu privolu povukli;

d. pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;

e. pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;

f. pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Themelia će poduzeti sve mjere kako bi omogućila da kandidati ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

KOME SE MOŽETE OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?

Za bilo kakve dodatne informacije, slobodno se možete obratiti Themeliji, putem emaila na adresu:
themelia@themelia.hr.

IZMJENA OBAVIJESTI I PROČIŠĆENA VERZIJA

Ova Obavijest primjenjuje se od 20.07.2018. te se može povremeno mijenjati.

Zadnja verzija ove Obavijesti, koja će uvijek biti mjerodavna za obradu osobnih podataka kandidata i dostupna je u prostorijama Themelije.