OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA KUPACA THEMELIJE

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka kupaca Themelije („Obavijest“) primjenjuje se na obradu
osobnih podataka kupaca, koju provodi THEMELIA d.o.o., Zagreb, Palmotićeva 26 („Themelia“).

Themelia je voditelj obrade osobnih podataka kupaca fizičkih osoba ili obrtnika, odnosno radnika i drugih predstavnika kupaca pravnih osoba. Obavijest se ne primjenjuje na podatke o pravnim osobama niti na podatke u vezi s poslovanjem pravnih osoba, već samo na ispitanike fizičke osobe.

U ovoj Obavijesti opisujemo tko smo mi, koje kategorije vaših osobnih podataka obrađujemo, kako i u koje svrhe ih obrađujemo, na koji način štitimo vaše osobne podatke te koja prava imate u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka.

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KUPACA THEMELIA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE?

Themelia prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka svojih kupaca odnosno njihovih predstavnika:

U KOJE SVRHE THEMELIA OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE KUPACA?

Themelia obrađuje osobne podatke svojih kupaca te njihovih predstavnika prvenstveno u sljedeće svrhe:

a. radi sklapanja i izvršenja ugovora

Themelia obrađuje osobne podatke kupaca ako oni sklapaju ugovor s Themelijom. U tom slučaju Themelia koristi osobne podatke kako bi im isporučila robu, pružila usluge i izvršila radove. Themelia također obrađuje osobne podatke kupaca, odnosno njihovih predstavnika u administrativne svrhe, primjerice radi komunikacije, slanja faktura, itd.

Moguće je da će Themelia koristiti osobne podatke kupaca i njihovih predstavnika kako bi komunicirala s njima prije sklapanja ugovora i tijekom trajanja ugovornog odnosa te kako bi odgovorila na njihova pitanja i zahtjeve. U tu svrhu Themelia obrađuje identifikacijske i kontakt podatke kupaca i njihovih predstavnika te podatke o plaćanju.

U navedenom slučaju Themelia obrađuje navedene osobne podatke jer je takva obrada nužna radi sklapanja i izvršavanja ugovora koji Themelia sklopi s kupcima te kako bi Themelia poduzela odgovarajuće radnje na njihov zahtjev prije sklapanja ugovora.

b. radi poštivanja propisa od strane Themelije

U određenim slučajevima Themelia će obrađivati osobne podatke svojih kupaca radi poštivanja zakona i drugih propisa, odnosno radi poštivanja pravnih obveza Themelije kao voditelja obrade. To se posebice odnosi na obveze vezane uz fakturiranje, poreze i druga davanja.

Moguće je da će Themelia na temelju zakona i drugih propisa biti obvezna dostaviti osobne podatke kupaca državnim institucijama ili nadzornim tijelima.

U tu svrhu Themelia može obrađivati identifikacijske podatke kupaca, podatke o plaćanju i druge podatke koje kupci dostave Themeliji tijekom trajanja ugovornog odnosa.

U navedenom slučaju Themelia obrađuje osobne podatke jer je takva obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza Themelije.

c. radi obavještavanja o uslugama, promocijama, akcijama i pogodnostima Themelije

Themelia može obrađivati osobne podatke kupaca i njihovih predstavnika kako bi ih obavijestila o uslugama, promocijama, akcijama i posebnim pogodnostima Themelije. Na taj način Themelia informira kupce o robi, uslugama i ponudama koje bi ih mogle zanimati slanjem promidžbenih poruka i newslettera putem e-maila ili na drugi prikladan način.

U tu svrhu Themelia može obrađivati identifikacijske podatke, poput imena i prezimena te kontakt podatke kupaca, poput e-mail adrese.

U navedenom slučaju Themelia obrađuje osobne podatke na temelju privole kupaca, koju ispitanik može povući u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično ili na temelju svog legitimnog interesa da obrađuje podatke kupaca u svrhu obavještavanja.

KOLIKO DUGO THEMELIA ČUVA OSOBNE PODATKE KUPACA?

Osobne podatke kupaca (uključujući njihove predstavnike) Themelia čuva u razdoblju koje je potrebno za postizanje gore opisanih svrha.

Themelia čuva navedene osobne podatke u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima, a u određenim slučajevima koliko je to razumno i preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare.

Postoji mogućnost da će Themelia biti dužna trajno čuvati neke osobne podatke kupaca, kako je to predviđeno internim aktima Themelije i mjerodavnim propisima.

Rokovi čuvanja osobnih podataka te druga pravila čuvanja osobnih podataka određeni su u Themelijinoj Politici čuvanja osobnih podataka.

Themelia će održavati osobne podatke kupaca točnima i ažurnima, na temelju podataka koje Themeliji dostavi predmetni kupac.

Po proteku vremena potrebnog ili propisanog za obradu osobnih podatka, Themelia će osobne podatke kupaca na siguran način izbrisati ili uništiti.

TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA KUPACA?

Pristup osobnim podacima kupaca mogu imati radnici Themelije koji imaju ograničena prava pristupa i obrade podataka u svrhe obavljanja poslova njihovog radnog mjesta, osobito radnici obavljaju administrativne poslove, poput izrade ponuda, fakturiranja i naplate i sl.

Radnici Themelije koji su ovlašteni na pristup ili na drugi način obrade osobne podatke kupaca dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s obavijestima o privatnosti, politikama, procedurama i ostalim internim aktima i ugovorom preuzetim obvezama Themelije.

U mjeri u kojoj je to potrebno i dopušteno propisima, kako bi ostvarila svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni i/ili obrađeni, Themelia ih može podijeliti s trećim primateljima kao što su:

a. pružatelji usluga, koji na temelju posebnih ugovora pružaju određene usluge koje mogu uključivati i obradu osobnih podataka kupaca Themelije, npr. pružatelji računovodstvenih, pravnih ili informatičkih usluga, itd.

b. tijela javne vlasti ili pravni subjekti u privatnom vlasništvu, kada je Themelia dužna dostaviti osobne podatke kupaca na temelju zakonske obveze ili kada je to potrebno da bi Themelia zaštitila svoja prava i interese.

KAKO SU ZAŠTIĆENI OSOBNI PODACI KUPACA?

Kako bi zaštitila osobne podatke kupaca, Themelia poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka.

To uključuje i zahtjev prema Themelijinim pružateljima usluga da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka kupaca.

U svom poslovanju Themelia je implementirala tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka kupaca od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.

KOJA SU PRAVA KUPACA I KAKO SE MOGU OSTVARITI?

U okviru zaštite osobnih podataka kupci imaju sljedeća prava:

a. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;

b. pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;

c. pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste danu privolu povukli;

d. pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;

e. pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;

f. pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Themelia će poduzeti sve mjere kako bi omogućila da kupci ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

KOME SE MOŽETE OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?

Za bilo kakve dodatne informacije, slobodno se možete obratiti Themeliji, putem emaila na adresu:
themelia@themelia.hr.

IZMJENA OBAVIJESTI I PROČIŠĆENA VERZIJA

Ova Obavijest primjenjuje se od 20.07.2018. te se može povremeno mijenjati. Zadnja verzija ove Obavijesti, koja će uvijek biti mjerodavna za obradu osobnih podataka kupaca, dostupna je na poveznici www.themelia.hr.