1. Predmet općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti poslovanja uređuju poslovne odnose između društva THEMELIA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) i Kupaca robe i proizvoda iz prodajnog asortimana Prodavatelja (u daljnjem tekstu: roba). Ovi Opći uvjeti odnose se na sve odnose između Prodavatelja i Kupaca, osim ako se Prodavatelj i Kupac za pojedini slučaj nisu dogovorili drukčije. U tom se slučaju drukčijim dogovorom smatraju samo dogovori u pisanom obliku. Za slučaj da Kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta poslovanja, ako drukčije nije ugovoreno.

2. Prodajni asortiman

Prodavatelj može bez prethodne obavijesti u program uvesti novu robu ili određenu robu povući iz prodajnog programa, a obvezan je dobaviti robu za koju je već potvrdio narudžbu.

3. Ponude i narudžba

Za prihvat ponude i potvrdu narudžbe potrebno je prethodno uplatiti 50 % cijene, a ostatak ugovorene cijene Kupac isplaćuje Prodavatelju najkasnije 3 dana prije isporuke i montaže robe.

4. Cijena

Prodavatelj u svojim ponudama, odnosno predračunima uzima u obzir cijene iz trenutačno važećih cjenika. Sve cijene vrijede FCA skladište prodavatelja, ako na ponudi nije napisano drukčije. Dostava na području Grada Zagreba je uključena u cijenu ukoliko vrijednost ponude prelazi iznos od 265,00 eur (uključujući PDV).

5. Definicija radnoga dana

»Radni dan« znači razdoblje od 8.00 do 16.00 sati, svaki dan u tjednu od uključujući ponedjeljka do uključujući petka (logistika, nabava).

6. Rokovi dobave

Informativni rokovi dobave navedeni su u ponudi, odnosno predračunu Prodavatelja. Rok dobave određuju Prodavatelj i Kupac sporazumno za svaku pojedinu narudžbu. Prodavatelj se obvezuje naručenu robu isporučiti što je prije moguće, a ovisno o dostupnosti robe na skladištu proizvođača i proizvodnji naručene robe. Dogovoreni rokovi isporuke su okvirni i nisu obvezujući za Prodavatelja. U svakom slučaju, uvjeti isporuke smatraju se obustavljenima u slučajevima koji su izvan utjecaja Prodavatelja.

7. Uvjeti plaćanja

Kupac je dužan platiti 50 % predujma kao uvjet prihvata ponude, a preostali iznos najkasnije tri dana prije isporuke robe. Plaćanje se smatra izvršenim isključivo u trenutku kada Prodavatelju budu na računu vidljiva sredstva koja je na račun Prodavatelja uplatio Kupac. Ako Kupac ne plati svoje obveze u dogovorenom roku, Prodavatelj ima pravo odmah prekinuti daljnju isporuku robe prema Kupcu sve dok Kupac ne podmiri svoje dospjele obaveze.

8. Preuzimanje robe

Kupac je dužan odmah nakon obavijesti o stavljanju na raspolaganje preuzeti robu. Kod kašnjenja s preuzimanjem, Kupac je uz pridržavanja drugih prava koja mu pripadaju, dužan platiti trošak skladištenja Prodavatelju. Ukoliko su moguće djelomične isporuke, Prodavatelj ima pravo takvu isporuku izvršiti prema vlastitom izboru. Svaka djelomična isporuka je posao za sebe i Prodavatelj ga ima pravo naplatiti posebno. Obveza i rokovi isporuke bit će u stanju mirovanja sve dok Kupac kasni s plaćanjem ili ne izvrši neku radnju potrebnu za obavljanje poslovnog naloga. Svaka promjena narudžbe od strane Kupca, može dovesti do promjene prvotno ugovorenih rokova isporuke. U slučaju preuzimanja u sjedištu prodavatelja, kupac mora pregledati robu, u smislu količine i kvalitete, prije utovara na prijevozno sredstvo. Kupac mora najaviti preuzimanje najkasnije 2 dana prije predviđenog preuzimanja. Ako Kupac ne preuzme robu u roku od 14 dana od datuma obavijesti o spremnosti robe za preuzimanje, Prodavatelj može zahtijevati 0,5 % prodajne vrijednosti robe koja je spremna za preuzimanje, za svaki započeti tjedan kašnjenja za pokriće troškova koje ima Prodavatelj zbog kašnjenja Kupca pri preuzimanju robe. U slučaju kašnjenja pri preuzimanju robe opasnost od slučajnog oštećenja ili uništenja robe započinje od dana kad Kupac počne kasniti. U slučaju preuzimanja robe u mjestu navedenom na tovarnom listu ili dobavnici, Kupac mora istovariti robu najkasnije u roku od 4 sata i još prije i za vrijeme istovara prekontrolirati robu. O transportnim oštećenjima treba napisati zapisnik koji potpišu prijevoznik, preuzimatelj robe i predstavnik osiguravajuće kuće. Oštećenu robu treba fotografirati prije odnosno najkasnije za vrijeme istovara. Kupac, odnosno preuzimatelj robe mora kod istovara uvažavati upute Prodavatelja. Roba vraćena prodavatelju ne smije imati druga oštećenja osim reklamiranih te mora biti vraćena Prodavatelju u dogovorenom roku i originalnoj ambalaži. Vidljive greške Kupac mora odmah prijaviti, odnosno u roku od osam dana od dana preuzimanja robe. Ako u roku od osam dana nakon dostave robe na dogovoreno mjesto nije predana reklamacija robe, smatra se da je roba prihvaćena.

9. Pravo vlasništva

Roba ostaje u vlasništvu Prodavatelja sve dok Kupac ne podmiri sve svoje obveze neovisno o njihovoj osnovi. U slučaju da Kupac postupa u suprotnosti s Potvrdom narudžbe ili sklopljenim ugovorom, osobito u slučaju kašnjenja plaćanja, Prodavatelj ima pravo robu preuzeti natrag. Time se ne smatra da je Prodavatelj odstupio od ugovora, osim ako to izričito ne izjavi u pisanom obliku.

10. Jamstvo

Kupac mora proizvode upotrebljavati kao dobar gospodar i u skladu s uputama Proizvođača/Prodavatelja. Za dobavljenu i isporučenu robu vrijedi jamstvo Proizvođača u trajanju od dvije godine. U slučaju kašnjenja kod preuzimanja robe zbog krivnje Kupca, jamstveni rok počinje teći s danom kad Kupac počne kasniti. Prigovor Kupca u vezi s uvjetima jamčenja i jamstva gasi se kod Kupčevih intervencija, popravaka ili pokušaja popravaka te u slučaju ako to radi neovlaštena treća osoba. Zamjenski dijelovi prelaze u vlasništvo Prodavatelja. Prodavatelj jamči za popravke koje je on izveo. Iz jamstva su isključeni elementi ili dijelovi elemenata koji su podložni brzom trošenju ili oštećenju te proizvodi koji se nisu održavali ili s kojima se nije rukovalo u skladu s važećim uputama Proizvođača/Prodavatelja.

11. Odgovornost

Prodavatelj ne odgovara ni za kakvu štetu nastalu Kupcu kao posljedica njegovih zakašnjenja u ispunjavanju ugovornih obveza, osobito zbog nepravilnih ili netočnih podataka, specifikacija, projekata, izmjere ili bilo kojih drugih informacija koje je zajamčio Kupac te ima pravo zahtijevati povrat svih eventualnih troškova, gubitaka ili štete.

12. Odstupanje od ugovora

Prodavatelj ima pravo odstupiti od ugovora:
– ako je zbog više sile, štrajka ili nekih okolnosti koje nije sam prouzročio u nemogućnosti ispuniti ugovorne obveze;
– ako je Kupac pismeno dogovoreni rok plaćanja prekoračio za više od 14 dana i ne dogovori se za naknadni rok;
– ako je stranka zbog velikog nemara dala neistinite podatke o svojim obvezama koje ugrožavaju njezinu sposobnost ispunjenja;

Kupac ima pravo odstupiti od ugovora:
– ako Prodavatelj namjerno ili uslijed velikog nemara prouzroči da je dobava ili isporuka robe nemoguća;
– ako se Prodavatelj ne pridržava ni naknadnoga produženog roka. Naknadni rok daje Kupac Prodavatelju prema dogovoru.

U slučaju da stranke odustanu od ugovornog odnosa, moraju jedna drugoj vratiti ili podmiriti sve primljene usluge. U tom se slučaju uvažava moguće smanjenje vrijednosti.

13. Čuvanje poslovne tajne

Stranke se obvezuju da će sve podatke koji proizlaze iz ugovorne dokumentacije i druge podatke koji proizlaze iz ugovornog odnosa čuvati kao poslovnu tajnu za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa, kao i 5 (pet) godina nakon prestanka istog. U poslovnu tajnu ubrajaju se: skice, sheme, izračuni, formule, upute, popisi, dopisi, zapisnici i drugi podaci u materijalnom ili nematerijalnom obliku. Stranka zbog kršenja poslovne tajne po ovoj odredbi odštetno odgovara za materijalnu i nematerijalnu štetu. Stranke mogu samo pismenim dogovorom odrediti izuzeće ove odredbe.

14. Ustupanje potraživanja i obavijesti

Kupac se obvezuje da neće trećim osobama ustupiti nikakva potraživanja od Prodavatelja bez njegove prethodne pismene potvrde.

15. Sporovi

Svi mogući sporovi koji mogu nastati u vezi s važećim sklapanjem, kršenjem, prestankom i pravnim odnosima koji proizlaze iz ovoga ugovornog odnosa rješavat će se sporazumno. Za sporove koji se ne budu mogli riješiti na taj način bit će nadležan sud u Zagrebu, a poštovat će se hrvatsko materijalno pravo ako među strankama ne bude drukčije dogovoreno.